đăng ký thực tập tốt nghiệp
(dành cho sinh viên năm cuối)

  1.THÔNG TIN CHUNG VỀ SINH VIÊN

  Họ và tên sinh viên (bắt buộc)*:

  Mã số SV (bắt buộc)*:

  Lớp quản lý (bắt buộc)*:

  Lớp đăng kí môn học (bắt buộc)*:

  Địa chỉ email (bắt buộc)*:

  Số điện thoại (bắt buộc)*:

  Điểm tiếng Anh của bạn theo khung TOEIC hoặc
  khung tương đương đạt bao nhiêu? (bắt buộc)*:

  Bạn còn nợ môn học nào không? (bắt buộc)*:

  Nếu câu trả lời là “có” thì những môn bạn còn nợ là gì?

  2.THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

  Tên đơn vị thực tập (bắt buộc)*:

  Địa chỉ đơn vị thực tập (nằm trong phạm vi Hà Nội) (bắt buộc)*:

  Bộ phận tiếp nhận (phòng/ ban/ xí nghiệp) (bắt buộc)*:

  Bạn đi thực tập cùng ai trong nhóm? (Ghi rõ họ tên, lớp và mã sinh viên):