Trang chủ » QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022)

ngày 28/10/2022 | 13:31 GMT + 7

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022)

Căn cứ Nghị quyết số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BKHCN ngày 25/07/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ thuộc Đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BKHCN ngày 25/07/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch khung tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022) tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trong kế hoạch và phê duyệt kế hoạch các hoạt động bên lề khác trong khuôn khổ sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA