Trang chủ » Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

ngày 06/12/2022 | 0:27 GMT + 7

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

Hôm nay, bà Đào Thị Lan Phương – Trưởng làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp, Chủ tịch Khối sắc đẹp và spa thẩm mỹ -Vchea đã có buổi làm việc tại Bộ giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho SV Starup 2023 với lĩnh vực dự thi Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp. Chương trình sẽ diễn ra từ 15/01-26/3/2023. 

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đây mạnh phát triển kinh tế, xã hội.
Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần V (SV_STARTUP LẦN V).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17